ဗမာဘာသာစကား Burmese

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့တွင် IUF အာရှပစိဖိတ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်လျက်

IUF COVID-19 တောင်းဆိုချက်များ- တန်းတူညီမျှမှု ( Burmese ဗမာဘာသာစကား )

The COVID-19 pandemic is creating a grave global health and economic crisis which affects every single one of us. The IUF wants to ensure that a gender approach to the COVID-19 crisis is adopted by employers, health authorities and governments. A gender responsive approach to the COVID-19 crisis is essential across the whole of society to ensure that gender inequalities are not reproduced, perpetuated or exacerbated in the context of this pandemic. This includes in workplaces, through healthcare provision and research, and in preventing violence towards women and girls.