အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကို COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူ မရှိစေရပါ ( Burmese ဗမာဘာသာစကား )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *