ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း IUF ၶၢဝ်းၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 – တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ် ( Shan လိၵ်ႈတႆး )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *