សហជីពអន្តរជាតិដើម្បីកម្មករចំណីអាហារនិងពាណិជ្ជកម្មរួបរួម (UFCW) អំពាវនាវដល់ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិច (USDA) និងសេតវិមាន ឲ្យការពារកម្មករវេចខ្ចប់សាច់និងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ( Khmer ភាសាខ្មែរ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *