សេចក្តីណែនាំអំពីសុខភាពនិងអនាម័យ សម្រាប់ទីតាំងបរិក្ខារសណ្ឋាគារ ល្បែងស៊ីសង និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាតត្បាតកូវីដ-១៩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *