COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒရှုထောင့်မှ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် ( Burmese ဗမာဘာသာစကား )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *