UFCW เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและทำเนียบขำวคมุ้ครองคนงำนผลิตและแปรรูปเนอื้สัตว ์รวมทั้งห่วงโซ่อปุทำนสินค้ำอำหำรของอเมริกำ ( Thai ภาษาไทย )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *